เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครและประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน

แกลลอรี่

นายกสภาสถาบันฯ กรรมการสภาสถาบันฯ ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารวิทยาลัย และคณะ เยี่ยมชมและร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และข้อจำกัดในการดำเนินการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เขตบ้านบ่อ และร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมกับผู้บริหารวิทยาลัย ณวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เขตเมือง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561