เยี่ยมชมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

แกลลอรี่

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน และนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบัน เยี่ยมชมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561