เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

แกลลอรี่

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธาน โครงการประชุมชี้แจงแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และข้อจำกัดในการดำเนินการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2 โดยเดินทางไปเยี่ยมชม และร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561