ประวัติ

รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์

ประวัติการศึกษา         

พ.ศ. ๒๕๑๒  กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๑๕  M.S. (Soil Management) Oregon State University,สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๒๒  Ph.D. (Soil Fertility) University of Florida , สหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๓๖  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๖ ป้องกันราชอาณาจักร, ประเทศไทย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

–  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

–  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

–  ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

–  ที่ปรึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

–  ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)

–  ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ  อยู่ที่สามารถติดต่อได้  เลขที่ ๓ แยก ๔-๓-๒ ซอยพหลโยธิน ๒๔ ถนนพหลโยธิน

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐

E-mail :  ku.president13@hotmail.com

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

–  การดำเนินงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

–  พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๓ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

–  พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

–  พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

–  พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๔ คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

–  พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

–  พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕ คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)

–  พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์)

–  พ.ศ. ๒๕๕๗ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

–  พ.ศ. ๒๕๕๘ – นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ     

–  ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

–  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

–  มหาวชิรมงกุฎ

–  Commandeur darn L’Ordre des Palmes Académiques สาธารณรัฐฝรั่งเศส

–  ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนวัชรราษฎร์วิทยาลัย

–  ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

–  ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

–  ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์